Personuppgifter

Vi är nogranna med våra kunders personuppgfter och ser till att all behandling av dess sker enligt gällande lagstiftning. Vi gör följande för att se till att hanteringen sker på ett säkert vis.

Personuppgifter som samlas in om dig samt ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

NutraQ Sweden AB (”NutraQ” eller ”vi”) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. När du registrerar dig som kund hos oss ber vi dig att lämna uppgift om fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera ditt kundförhållande, skicka dina beställningar samt vid behov kunna kontakta dig med anledning av kundförhållandet. Uppgifterna du lämnar kommer att sparas så länge du har ett aktivt kundförhållande hos oss. NutraQ är skyldigt att spara delar av uppgifterna även efter att ditt kundförhållande har upphört, t.ex. för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen.

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med beställning används dina personuppgifter för att hantera din förfrågan. Vi kommer också att använda uppgifterna för att kommunicera med dig samt för att anpassa våra tjänster. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, e-post och brev, såvida du inte har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad. Efter avslutat kundförhållande kommer vi att spara dina uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik i syfte att informera dig om erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta gäller dock inte om du har meddelat oss att du inte vill bli kontaktad för nämnda ändamål. Vi kan även komma att rikta personligt anpassade erbjudanden till dig utifrån NutraQs berättigade intresse av att använda sådan marknadsföring som upplevs som relevant av mottagarna.

NutraQ är enligt bokförings- och skattelagstiftningen skyldig att spara vissa personuppgifter hänförliga till dina betalningstransaktioner avseende tidigare beställningar i sju år efter räkenskapsårets slut. När du gör en ny beställning anses du samtycka till att NutraQ kan kontrollera att du inte har utestående förfallna fakturor från tidigare beställningar innan vi godkänner din nya order.

Dina personuppgifter kan vidare användas för redovisning, fakturering och revision, betalningsverifieringar, administrativa och juridiska frågor, statistik- och marknadsföringsanalyser i syfte att förbättra våra tjänster, vår webbplats dess användarvänlighet, utveckling och underhåll av våra system samt för kundundersökningar.

Om du är under 18 år och ska ingå köp måste du ha ett samtycke från vårdnadshavare innan du tillhandahåller dina personuppgifter och ingår köpet.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till NutraQ i samband med beställning anses du samtycka till ovanstående personuppgiftsbehandling. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

I vår policy ingår att inte begära eller behandla känslig information från våra kunder. Lämna därför inte några känsliga uppgifter (uppgifter om t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv) till oss.

Varifrån vi hämtar personuppgifter

De personuppgifter som behandlas av NutraQ inhämtas från dig genom registrering på det sätt som angetts under punkten 1 ovan.

Vidare inhämtas uppgift om kön och personnummer i syfte att få en säker identifiering, utveckla våra produkter och anpassa vår marknadsföring samt uppgift om adress och telefonnummer för det fall du inte har lämnat uppgifterna själv. Vi samlar in nämnda uppgifter från våra samarbetspartners Bisnode AB och Link Mobility AB.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kan använda oss av personuppgiftsbiträden i Sverige eller utomlands för att behandla de personuppgifter som samlas in. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden enligt vilka biträdena garanterar att de vidtar motsvarande säkerhetsåtgärder för att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan även dela dina personuppgifter med företag inom samma koncern eller med personuppgiftsbiträden som vi använder för de ändamål som angetts i punkten 1 ovan, både inom och utanför EU/EES. NutraQ vidtar lämpliga skyddsåtgärder i form av bindande företagsbestämmelser för att säkerställa att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter om sådan skyldighet följer av lag eller om du skickar oss material vars innehåll bedöms så som olagligt.

Direktmarknadsföring genom elektronisk kommunikation

Så länge du är kund hos NutraQ kan vi använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och nyheter om våra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan alltid när som helst tacka nej till fortsatt marknadsföring. Detta gör du enklast genom att följa instruktionerna som följer med varje utskick eller genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Säkerhet

Alla personuppgifter behandlas i en säker miljö. Vår webbplats använder Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Detta är ett av de mest avancerade säkerhetsprogrammen som för tillfället finns tillgänglig för nättransaktioner. SSL krypterar alla dina personuppgifter så att informationen inte kan läsas över internet.

Rättelse och radering av personuppgifter

Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på NutraQs eget initiativ eller på din begäran att rättas eller raderas.

Dina personuppgifter kommer att raderas/anonymiseras när de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs under punkten 1 ovan, såvida NutraQ inte enligt lag är skyldig att spara uppgifterna under längre tid. Efter avslutat kundförhållande bedömer NutraQ behovet av fortsatt behandling av dina personuppgifter. Alla personuppgifter som inte längre behövs för ändamålen med behandlingen kommer att raderas/anonymiseras. Eventuell fortsatt behandling av dina personuppgifter efter nämnda tidpunkt kommer att ske med stöd i lag eller uttryckligt medgivande från dig.

Lagringstider

NutraQ sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkten 1 ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån vi har hämtat uppgifterna samt hur uppgifterna har använts. Du har också rätt att få en kopia av informationen vi har lagrat om dig samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, rättas eller att behandlingen ska begränsas. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan juridisk person (s.k. dataportabilitet). Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta oss skriftligen på nedanstående adress. Om du vill uppdatera dina personuppgifter, ändra val av kommunikationssätt eller om du inte vill ta emot marknadsföring från oss i framtiden kan du skicka en skriftlig begäran till nedanstående adress.

Personuppgiftsansvar

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

NutraQ Sweden AB, 556 853-9125
Box 4018
461 04 Trollhättan

E-post: kundservice@nutraq.se

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, ramavtal, kommersiella behov eller för att tillfredsställa våra kunders, marknadsföringspartner och tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats www.maxulin.se med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.